top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Succesvol samenwerken in team

Thema

Succesvol samenwerken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

VF_KO_008

De opleiding in het kort

Samenwerken in een team is leuk, efficiënt en effectief en tegelijk vaak niet evident. Regelmatige aandacht voor samenwerkingsrelaties komt elk team ten goede. Het is belangrijk de motor regelmatig eens na te zien. Dat kan met deze vorming. Je kiest uit twee formules. In formule 1 neem je via reflectie-oefeningen en gesprekken de teamsamenwerking onder de loep. In formule 2 kies je voor een doe-dag over groepsdynamiek. Welke van de twee opties het beste aansluit bij de noden en vragen van het team overleggen we samen.

Inhoud en aanpak

Welke optie het best zou aansluiten bij het team wordt in een voorafgaandelijk telefonisch gesprek met de VCOK-medewerker uitgeklaard. 


De globale leerdoelstellingen van beide programma’s zijn dezelfde: 

•  De deelnemers krijgen inzicht in factoren die de samenwerking beïnvloeden.

•  De deelnemers krijgen zicht op de eigen samenwerking met sterke punten en mogelijke aandachtspunten.

•  De deelnemers kunnen ten aanzien van elkaar verwoorden hoe ze naar hun samenwerking kijken, nu en in de toekomst. 

•  De deelnemers kunnen een actieplan of verbeterplan opstellen.


Deelnemers krijgen enkele documenten met beknopte achtergrondinfo over de topics die aan bod zijn gekomen. Ook het verslag van de oefeningen en het actieplan fungeert als naslagwerk en het is de bedoeling dat het nadien actief in de werking benut wordt. 


Optie 1: Team onder de loep

Bij ‘Team onder de loep’ begeleidt een VCOK-medewerker gedurende een dag de analyse die het team zelf maakt van de onderlinge samenwerking. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor veiligheid in de groep (afsprakenkader, eerst werken in kleinere groepen alvorens te verbreden enz.). 


We werken met ervaringsgerichte oefeningen. Het accent ligt op reflectie en analyse. De VCOK-medewerker maakt belangrijke elementen om succesvol samen te werken zichtbaar. Alle teamleden worden betrokken bij het onderzoeken van sterktes en aandachtspunten in de teamsamenwerking. Er worden samen prioriteiten bepaald: aan welke elementen zal de komende periode gewerkt worden en welke concrete acties zullen we daarover nemen? Het team maakt een actieplan met afspraken voor de toekomst en er wordt ook afgesproken hoe die zullen geëvalueerd worden. 


De VCOK-medewerker legt het accent op empowerment en waarderend onderzoek en stimuleert de teamleden om in te zetten op succesfactoren. Het referentiekader dat Vroemen biedt wordt daarbij gebruikt, net als inzichten en oefeningen uit waarderende benadering en systeemdenken.


Factoren die aan bod komen bij de analyse en bij het opstellen van verbeteracties:

•  Motiverende doelstellingen

•  Gedeelde verantwoordelijkheid

•  Open communicatie

•  Respect voor verschillen

•  Flexibel aanpassen

•  Initiatief tonen


Optie 2: Team lerend in beweging

Op deze doe-dag over groepsdynamiek ligt het accent op ‘doen’ en ‘ervaren’. Door verschillende actieve ervaringsoefeningen wordt de groepsdynamiek zichtbaar en bespreekbaar. 


Bij de start van het traject wordt afgestemd met de leidinggevende op welk thema we zullen inzoomen:

•  Groepscohesie

•  Groepsstructuur (waarden en normen)

•  Communicatie en interacties

•  Besluitvormingsprocessen binnen groepen

•  Waarderende elementen en talenten

•  Rollen binnen de groep  

•  …


Op basis hiervan maken we een programma op maat van het team. Gedurende de hele dag worden opdrachten en praktische oefeningen gedaan die daarop inzoomen. Al doende doen de deelnemers ervaringen en inzichten op. In de nabespreking bij elke oefening worden die verdiept en gelinkt aan de samenwerking in het eigen team en mogelijke acties voor de toekomst.

Belangrijk hierbij is dat de samenwerking niet steeds een probleem hoeft te zijn. Het kan ook een uitermate sterke eigenschap van een team zijn die verder kan uitgebouwd worden.

Trainer(s)

Scheirlinck Jef

bottom of page