top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Spelen met ruimte

Thema

Inrichten van binnen- en buitenruime

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_010

De opleiding in het kort

Een goed ingerichte speelruimte geeft heel wat boeiende en gevarieerde speelkansen. In deze vorming kies je als focus binnen- of buitenruimte en krijg je heel wat ideeën, tips en praktijkvoorbeelden om dit te doen. Waarom maak je speelhoeken of -zones? Hoe doe je dat? Welk soort spelmateriaal voorzie je? Hoe presenteer je dat? Hoe zorg je ervoor dat je visie op kinderen en spel ook daadwerkelijk te zien is in de ruimte? Hoe kan je met kleine ingrepen een maximaal effect bekomen in het spelplezier en de betrokkenheid van kinderen?

Inhoud en aanpak

Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een sterke pedagogische invloed. In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’. Dat vormt het uitgangspunt voor deze online vorming. 


Door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, door oefeningen en analyse van de eigen praktijk ontdekken deelnemers de betekenis van dit idee. Ze krijgen inzichten en concrete ideeën over boeiend spelmateriaal en over het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen volgens een aantal basisregels. Ook de link met dimensie 5 ‘Omgeving’ uit het zelfevaluatie-instrument en met de ervaringsgebieden uit het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang van baby’s en peuters wordt actief gelegd. 

Ofwel kiest het team ervoor om te focussen op binnenruimte ofwel zoomen ze in op buitenruimte en buitenspel. 


Welke focus ze ook kiezen, we werken aan volgende doelen:

- Inzicht in belangrijke principes over het inrichten van spelruimte voor kinderen, 

- Zicht op concrete ideeën over boeiend en ook minder alledaags spelmateriaal 

- Kennis van basisregels bij het inrichten van een speelruimte voor kinderopvang 

- Kunnen reflecteren over ruimte en materialen aan de hand van de ervaringsgebieden

- Vertaalslag naar de eigen praktijk kunnen maken: reflectie op eigen ruimtes en materiaalgebruik en actiepunten kunnen formuleren.


Deze online vorming heeft 3 onderdelen:

1) Een filmpje: het team krijgt een persoonlijke link om de vorming online te bekijken. In dit opgenomen webinar wordt de inhoud over dit onderwerp op een praktijkgerichte en zeer visuele manier gebracht met bijzonder veel voorbeelden. Af en toe wordt gesuggereerd om het webinar even te pauzeren en een reflectie- of doe-opdracht uit te voeren (inlevingsoefening, stelling, brainstormen, …). 


De link is gedurende een beperkte en samen af te spreken periode beschikbaar. Het team kan dus kijken op een moment dat hen het beste past en de verschillende teamleden kunnen ook op verschillende tijdstippen kijken. Ze kiezen vooraf wel of ze focussen op binnen- of buitenruimte. Er zijn twee aparte webinars.


2) Een opdracht voor de eigen praktijk en als voorbereiding op de zoomsessie. Deze opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd (individueel, per leefgroep of met het voltallige team). Het betreft een grondige reflectie op de eigen praktijk en het opmaken van een actieplan voor de toekomst. 


3) Een online bespreking tijdens een zoomsessie op een afgesproken tijdstip: tijdens de online sessie komt het team (of een deel ervan naargelang de noden en mogelijkheden) samen met de VCOK-medewerker terug op de inhoud uit de opname, op de opdrachten en op de eigen analyse en geformuleerde actiepunten. 


Er is veel mogelijkheid tot vragen stellen, uitwisseling, feedback en het bespreken van casussen, foto's en experimenten uit de eigen praktijk. 

We voorzien een beknopte handleiding voor het gebruik van Zoom en het bekijken van de opname. Er is vooraf ook een kort telefonisch overleg om over de aanpak van de Zoomsessie en de opdrachten in de praktijk af te stemmen.

Trainer(s)

Derave Veerle

bottom of page