top of page
Vormingsfonds kinderopvang

In de kijker

Thema

Observeren

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_194

De opleiding in het kort

Wanneer kijken meer wordt dan zien alleen … In deze vorming leren we je werken met het kindvolgsysteem ‘In De Kijker’, ontwikkeld door de Stad Gent voor de buitenschoolse kinderopvang. Het instrument helpt je als team om kinderen gericht te observeren, je handelen bij te sturen en zo het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Tegelijkertijd laat het je stil staan bij de pedagogische kwaliteit van jouw werking. Tijdens de vorming ga je vooral oefenen.

Inhoud en aanpak

Leerdoelstellingen:

•  Deelnemers leren het instrument ‘In de Kijker’ kennen.

•  Deelnemers krijgen zicht op hoe ze ‘In de Kijker’ kunnen gebruiken in hun eigen werking en maken een plan om dit uit te testen.

•  Deelnemers weten wat bedoeld wordt met de begrippen die in het instrument gebruikt worden (welbevinden, betrokkenheid, de ervaringsgebieden, …).

•  Deelnemers worden vaardiger in de verschillende aspecten die van belang zijn bij het gebruiken van dit instrument zoals observeren, noteren van je observaties en bevindingen, kijken vanuit een positieve bril, observaties interpreteren, acties formuleren, …

•  Deelnemers kunnen de geboden handvatten toepassen in het volgen van de ontwikkeling van kinderen. 

•  Deelnemers kunnen, onder andere aan de hand van observaties, reflecteren over de eigen werking en het eigen handelen en hun praktijk bijsturen. 


Aanpak:

•  Kennismaking met het instrument via leergesprek met PowerPoint en enkele observatie- en reflectieoefeningen.

•  De hele cyclus van het instrument doorlopen en oefenen: observeren, invullen van het kindportret, hierover reflecteren en bespreken van mogelijke acties voor de praktijk. We werken met casussen, voorbeelden, filmpjes, observatie- en reflectieopdrachten. De VCOK-begeleider maakt attent op belangrijke aandachtspunten, ook via de oefeningen en de nabespreking ervan.

•  Stil staan bij hoe dit instrument in de eigen werking kan worden gebruikt: groepsgesprek en opmaken van een actieplan.


De publicatie ‘In De Kijker’ is opgemaakt door de Pedagogische Begeleiding Dienst Kinderopvang Stad Gent & verantwoordelijken van de buitenschoolse opvang Stad Gent.

De map dient tegelijk als naslagwerk voor de voorzieningen. Ze kunnen het materiaal inzetten in hun eigen werking. Tegelijk krijgen ze ook hand-outs van de vorming ter beschikking.

Trainer(s)

Hemeryck Inne

Kuipers Ellie

Roelandt Annelies

bottom of page