top of page
Vormingsfonds kinderopvang

MeMoQ als kwaliteitskader voor jouw kinderopvang

Thema

Pedagogisch beleid algemeen

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

3 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_063

De opleiding in het kort

We geven deze vorming vorm op maat van jouw opvang en leervraag. We kunnen inzoomen op de verschillende aspecten van het MeMoQ-project en de daarbij horende instrumenten. We kunnen de focus leggen op het Pedagogisch Raamwerk als een richtinggevend kwaliteitskader voor kinderopvang. We kunnen ook focussen op één of meerdere dimensies uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. We begeleiden het proces van reflecteren over de eigen praktijk en formuleren van sterktes, aandachtspunten en acties voor de toekomst. We geven extra inhoudelijke input of oefeningen waar nodig. Tijdens opvolgmomenten gaan we na wat al gerealiseerd is in de praktijk en hoe dit nog meer verankerd kan worden en zorgen we voor verdieping.

Inhoud en aanpak

Leerdoelstellingen (globale doelen die we op maat van de voorziening samen verfijnen):

•  Deelnemers leren de MeMoQ-instrumenten kennen.

•  Deelnemers leren de inhoud van het Pedagogisch Raamwerk kennen.

•  Deelnemers krijgen zicht op hoe ze het zelfevaluatie-instrument kunnen gebruiken.

•  Deelnemers kennen de inhoud van de dimensie(s) waarvoor ze hebben gekozen en weten wat op dit vlak wordt verwacht aan pedagogisch handelen.

•  Deelnemers worden vaardiger in het doorlopen van de cyclus van verkennen-vaststellen-acties ondernemen.

•  Deelnemers kunnen reflecteren over de eigen werking en het eigen handelen en hun praktijk bijsturen en daarbij gebruik maken van het Pedagogisch Raamwerk en/of het Zelfevaluatie-instrument. 

•  Deelnemers kunnen een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de werking.

•  Deelnemers worden vaardiger in het verwoorden van waar hun pedagogische praktijk voor staat. 


Aanpak:

•  Vooraf is er altijd een telefonisch overleg met de verantwoordelijke waarin we de motivatie voor het aanvragen van de vorming bevragen en samen bepalen waarop we focussen (Pedagogisch Raamwerk, op welke dimensie(s) van het Zelfevalautie-instrument, algemene reflectie-oefeningen, vaardiger worden in verwoorden van visie en praktijk, …) en welke concrete inhouden, werkvormen en timing geschikt zouden zijn.

•  Elke sessie wordt vormgegeven op maat van de leervragen en noden van het team. Zowel het telefoongesprek als de bijeenkomsten met de medewerkers geven daarvoor input. 

•  Een algemene kennismaking met MeMoQ is altijd het startpunt, tenzij dit al gebeurd is. We situeren het Pedagogisch Raamwerk en het Zelfevaluatie-instrument en gaan ook in op de relatie met de nulmeting uit MeMoQ en de werkwijze van monitoring.

•  We kunnen inzoomen op één dimensie, enkele of indien gewenst allemaal: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit. We voorzien telkens inhoudelijke input over de dimensie(s).

•  Wanneer we laten kennismaken met het Pedagogisch Raamwerk en aan de hand daarvan reflectie over de werking opzetten kunnen we ook gebruik maken van het spel ‘Kwaliteit Troef’. 

•  We werken continu met interactieve methodieken en oefeningen en brengen ook steeds inspirerende voorbeelden uit het werkveld mee (zowel over hoe je met het instrument kan werken als over de inhoud van de verschillende dimensies).

•  Op maat zetten we een diversiteit aan methodieken in: leergesprekken, gebruik van het zelfevaluatie-instrument zelf (werken met de vragen en stellingen), observatieoefeningen, foto’s of filmpjes bespreken, doe-opdrachten, reflectievragen, brainstormen, interactieve spelvormen, …

•  De actieplanmethodiek maakt altijd deel uit van het traject: we begeleiden het analyseren van de beginsituatie en het formuleren van doelen en acties, zetten aan tot actie in de praktijk, evalueren samen acties en sturen bij. We laten nadenken over daadwerkelijke verankering in de praktijk. 

•  Teams kunnen deze vorming meerdere keren aanvragen omdat we telkens op andere aspecten dieper kunnen inzoomen.

•  Indien gewenst kan een deel van het traject ook online voorzien worden en dus in een blended-formule met mix van fysieke en online momenten.

Trainer(s)

De Schrijver Domien

De Maere Linds

Roelandt Annelies

bottom of page