top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Educatieve ondersteuning – Het krachtige kind in de praktijk

Thema

Educatieve ontwikkeling

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_015

De opleiding in het kort

In deze vorming zoomen we in op de vierde dimensie van het MeMoQ zelfevaluatie-instrument: educatieve ondersteuning. Als begeleider in de kinderopvang heb je een actieve en stimulerende rol in het leren en de ontwikkeling van kinderen. Je ontdekt hoe je vanuit een rijk en krachtig kindbeeld het spel en de leerervaringen op de verschillende ervaringsgebieden kan aanmoedigen. Hoe speel je gepast in op de interesses en initiatieven van kinderen? Welke activiteiten en spelprikkels zijn interessant om kinderen ten volle te laten exploreren? Hoe kan je de interacties tussen kinderen begeleiden? Hoe stimuleer je de taalontwikkeling? We denken na over hoe je van elk moment een rijk moment kan maken.

Inhoud en aanpak

In deze vorming werken we expliciet met de inhoud uit Zelfevaluatie-instrument MeMoQ. 

Dimensie 4: Educatieve ondersteuning. We gaan in op de verschillende aspecten van deze dimensie en de concrete betekenis in de praktijk van de begrippen die hierin worden gebruikt. 


Dit doen we door te werken met vele, ook visuele, voorbeelden uit de praktijk van groeps- en gezinsopvang. Door dicht bij de inhoud van het ‘MeMoQ-boekje’ te blijven helpen we kinderbegeleiders bij de zelfevaluatie van hun werking met dit instrument. 


Ze kunnen de vorming bijvoorbeeld voorafgaand of tijdens de zelfevaluatie van deze dimensie inzetten, als hulpbron bij de verkenningsfase en als inspiratiebron bij de actiefase. Het kan hen ook helpen om inspectieverslagen over deze dimensie goed te begrijpen. 

Inhoudelijk leggen we ook actief de link met het Pedagogisch Raamwerk, het belangrijke visiedocument uit het MeMoQ-project dat richtinggevend is voor de kijk op kwaliteit in de Vlaamse kinderopvang. 


Dat doen we op twee manieren. De vorming start met het kader van de ervaringsgebieden. Zo reiken we de deelnemers een bril aan om naar zichzelf en hun werking te kijken in functie van de kinderen en welke ervaringskansen zij voor hen creëren. 

Ten tweede zoomen we in op het kindbeeld zoals verwoord in het Raamwerk: het krachtige kind dat zelf een actieve rol speelt in zijn leren en ontwikkelen.


Met deze vorming werken we aan volgende doelstellingen:

-  Deelnemers weten wat in het MeMoQ zelfevaluatie-instrument wordt verstaan onder het begrip ‘educatieve ondersteuning’ (en meer specifiek onder een actief-stimulerende begeleidersstijl, de vier ervaringsgebieden en taalondersteuning).

-  Deelnemers kunnen de eigen praktijk in verband brengen met de verschillende aspecten van deze dimensie: de deelnemer kan reflecteren over hoe en in welke mate dit nu reeds wordt gerealiseerd.

-  Deelnemers kunnen het idee van het krachtige kind in verband brengen met hoe een gevarieerd (spel)aanbod in de kinderopvang wordt vormgegeven. 

-  Deelnemers krijgen extra inzichten en inspiratie over hoe hij/zij kan bijdragen tot het leren en de ontwikkeling van kinderen op diverse gebieden.

-  Deelnemers krijgen extra inzichten en inspiratie over hoe hij/zij explorerend spel bij kinderen kunnen stimuleren en gaande houden.

-   Deelnemers kunnen vanuit reflectie over eigen (spel)aanbod en begeleidersstijl actiepunten formuleren voor de toekomst.


Deze online vorming bestaat uit 3 onderdelen:

1) Een filmpje: het team krijgt een persoonlijke link om de vorming online te bekijken. In dit opgenomen webinar wordt de inhoud over dit onderwerp op een praktijkgerichte en zeer visuele manier gebracht met bijzonder veel voorbeelden. Af en toe wordt gesuggereerd om het webinar even te pauzeren en een reflectie- of doe-opdracht uit te voeren (observatieoefening bij een filmpje, brainstormen, …). De link is gedurende een beperkte (bv. 2 weken) en samen af te spreken periode beschikbaar. Het team kan dus kijken op een moment dat hen het beste past en de verschillende teamleden kunnen ook op verschillende tijdstippen kijken. 


2) Een opdracht voor de eigen praktijk en als voorbereiding op de zoomsessie. Deze opdracht wordt zelfstandig uitgevoerd (individueel, per leefgroep of met het voltallige team). Het betreft o.a. een reflectie op de eigen praktijk en het opmaken van een actieplan voor de toekomst. 


3) Een online bespreking tijdens een zoomsessie op een afgesproken tijdstip: tijdens de online sessie komt het team (of een deel ervan naargelang de noden en mogelijkheden) samen met de VCOK-medewerker terug op de inhoud uit de opname, op de opdrachten en op de eigen analyse en geformuleerde actiepunten. Er is veel mogelijkheid tot vragen stellen, uitwisseling, feedback en het bespreken van casussen, foto's en experimenten uit de eigen praktijk. 


We voorzien een beknopte handleiding voor het gebruik van Zoom en het bekijken van de opname. Er is vooraf ook een kort telefonisch overleg om over de aanpak van de Zoomsessie en de opdrachten in de praktijk af te stemmen.

Trainer(s)

Roelandt Annelies

bottom of page