top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Babyspecialist kinderopvang

Thema

Organisatie: van visie naar praktijk

Prijs

5

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

EigenWijs

0491324742

Praktisch

Duurtijd vorming

12 dagdelen van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

15

VF_KO_142

De opleiding in het kort

Tijdens de eerste duizend dagen wordt de basis gelegd voor het verdere leven, de kinderopvang speelt hierin een belangrijke cruciale rol en het is aan de begeleiders om mee te werken aan een sterke basis voor ieder kind, zodat ieder kind alles heeft om uit te kunnen groeien tot een stevige volwassene. Hiertoe heeft de kinderopvang specialisten nodig. Deze vorming leidt begeleiders/ coaches/ verantwoordelijken op tot babyspecialist, een specialist in het vakgebied.

Inhoud en aanpak

Opleiding tot Babyspecialist

Deze meerdaagse vorming is gericht op medewerkers die werkzaam zijn met baby’s in een groep. Tijdens de eerste duizend dagen wordt de basis gelegd voor het verdere leven, de kinderopvang speelt hierin een belangrijke cruciale rol en het is aan de begeleiders om mee te werken aan een sterke basis voor ieder kind, zodat ieder kind alles heeft om uit te kunnen groeien tot een stevige volwassene. Hiertoe heeft de kinderopvang specialisten nodig. Deze vorming leidt begeleiders/ coaches/ verantwoordelijken op tot babyspecialist, een specialist in het vakgebied. 


De deelnemers krijgen meer onderbouwde kennis, inzichten en tevens praktische handvaten over en voor de baby’s in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. Het doel van de vorming is stressreductie en een kwaliteitsvollere kinderopvang voor de baby’s.


Dag één:

Dag één duiken we dieper in het gedachtegoed van Pikler® in de kinderopvang. De deelnemers maken kennis met het gedachtegoed van Emmi Pikler en wat deze nu nog kan betekenen voor de kinderopvang en in het bijzonder voor de baby’s in je groep. 

Tijdens de volledige vorming leren de deelnemers naar baby’s te kijken als competent en krachtig, wat kan de baby al wel in plaats van wat kan de baby nog niet. 


De eerste dag diepen we deze zienswijze uit, wat betekent voor deelnemers een competente baby in de groep. Waarin is de baby onafhankelijk en op welke momenten is de baby afhankelijk van je, wat betekent dit in je handelen naar de baby in je groep. Deelnemers krijgen inzichten in de ontwikkeling en de mogelijkheden van de baby.

 De eerste dag duiken we ook in het brein van de baby, hoe groeien de hersenen van de baby en vooral welke invloed heeft stress op de hersenen van de baby. De deelnemers leren stressfactoren herkennen en krijgen praktische handvaten hoe je deze stress factoren kunt minimaliseren in je werking. 


We kijken naar de wijze waarop de baby zich optimaal kan hechten en besteden de nodige aandacht aan wennen in de kinderopvang.

 – met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning, Dimensie 4 Educatie ondersteuning en Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit -


Leerdoelen dag 1)

Kennis

-  De deelnemer heeft kennis gemaakt met het gedachtegoed van Pikler® en de mogelijkheden die het Pikler® gedachtegoed kan bieden voor de babyopvang in het bijzonder.

-  De deelnemer heeft kennis verkregen over stressfactoren in de kinderopvang en de invloed van stress op het brein van de baby. 

-  De deelnemer kent de randvoorwaarden waaronder een baby zich kan hechten.

-  De deelnemer krijgt inzicht in de vele gevarieerde competenties van de baby

-  Kent de competenties van de baby op de verschillende ontwikkelingsgebieden en hebben de kennis om te kijken en te handelen naar de mogelijkheden van de baby

Vaardigheden

-  De deelnemer herkent de competenties van de baby en weet hierin de praktijk naar te handelen. De deelnemer benadert de baby als competent en gelijkwaardig.

-  De deelnemer krijgt begrip voor wat er nodig is, om de omgeving van de baby sociaal-emotioneel zo veilig mogelijk te maken.

-  De deelnemers herkennen de stressfactoren voor de baby en weet deze tot het minimum te beperken


Dag twee en drie:

Tijdens deze vormingsmomenten onderzoeken we de communicatiesignalen van de baby en het belang van de begeleidersstijl. Hoe communiceert de baby, wat verteld de baby je met zijn lichaamstaal, hoe spreken zijn handen, zijn ogen, zijn spiertonus, wat kunnen zijn bewegingen je vertellen. Hoe kun je huilen verstaan en welke verschillende huilklanken zijn er te onderscheiden, hoe kun jij zijn behoefte begrijpen en verstaan.  


De deelnemers onderzoeken het belang van hun eigen houding en welke invloed zij zelf hebben op de (on)rust in hun groep en in het bijzonder voor de baby in de groep. 

We werken aan observatie als kunst, als je meest belangrijke pedagogische instrument. Op welke wijze kun je observeren, wat kun je allemaal zien, horen, voelen. Wat kun je allemaal observeren, wat leg je vast en wat doe je met je observaties. 


Er wordt een prikkelproofplan geïntroduceerd welke dagdagelijks als ondersteuning kan bijdragen voor een kwaliteitsvolle baby opvang.  

-met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning en Dimensie 4 Educatieve ondersteuning -


Leerdoelen dag 2 en 3)

Kennis

-  De deelnemer heeft kennis over de verschillen communicatiesignalen van de baby en weet deze goed in te schatten na behoefte van de baby.

-  De deelnemer heeft inzicht in de invloed van de eigen houding, handelwijze en gebruikte woorden op de (on)rust van de baby’s in de groep.

-  De deelnemer erkent observatie als belangrijkste pedagogische instrument en weet op welke manier deze in te zetten, waar en hoe te observeren.

Vaardigheden

-  De deelnemer kan communicatiesignalen observeren, juist interpreteren en hier sensitief- responsief afgestemd op het tempo en de eigenheid van de baby op reageren.

-  De deelnemer weet haar eigen houding, handelen en woordgebruik zo in te zetten dat deze de baby’s in de groep positief ondersteunt.

 

Dag vier:

Tijdens deze vierde dag verdiepen we samen het belang van de vrije bewegingsontwikkeling. Waarom is vrij bewegen voor baby’s essentieel en hoe staat vrij bewegen in relatie tot de groei van de hersenen. Hoe kan vrij bewegen de essentie zijn tot een goede start op school.

Spelen is bewegen en bewegen is spelen. 


De deelnemers krijgen inzicht in de spelontwikkeling van baby’s in relatie tot de vrije bewegingsontwikkeling. We duiken dieper in de wondere wereld van de spelende baby en de betekenis van vrij spelen voor een baby in je groep. De deelnemers leren wat de meest passende speel omgeving is voor een baby en welke materialen passend zijn voor welke spelontwikkeling. 

-met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning, Dimensie 4 Educatieve ondersteuning en Dimensie 5 omgeving –


Leerdoelen dag 4)

Kennis

-  De deelnemer heeft kennis over de ontwikkeling van spelen, leren en sociale interacties tussen baby’s.

-  De deelnemer leert hoe de omgeving en het speelmateriaal verdieping en betrokkenheid in het vrij spel mogelijk maakt.

-  De deelnemer weet welk materiaal passend is voor welke spelontwikkeling van de baby gedurende zijn eerste levensjaar.

-  De deelnemer weet op welke wijze zij een passende speelomgeving kan creëren en welke rol de begeleider heeft in het vrije spel van de baby.

-  De deelnemer heeft kennis over de essentie van vrij spelen en vrij bewegen en herkent het verband tussen deze twee zaken.

-  De deelnemer krijgt inzicht in het belang van de vrije bewegingsontwikkeling voor baby’s en hoe een begeleider dit mogelijk kan maken.

-  De deelnemer heeft kennis opgedaan over de relatie tussen vrij bewegen en het breinontwikkeling van de baby.

Vaardigheden

-  De deelnemer weet de voorwaarden te scheppen in de eigen ruimte die het mogelijk maakt voor baby’s om vrij te spelen en vrij te bewegen.

-  De deelnemer kan een aantrekkelijke en passende speelomgeving creëren voor de baby met de juiste materialen.

-  De deelnemer weet de inzichten rondom vrij spelen en de  vrije bewegingsontwikkeling te verwoorden naar collega’s en ouders. 


Dag vijf en zes:

Deze afrondende dagen is er volop aandacht voor de verzorgingsmomenten. Wat betekenen de verzorging momenten voor de baby, wat betekenen de verzorgingsmomenten voor de begeleider. Op welke wijze hebben de verzorgingsmomenten een relatie met verschillende ontwikkelingsgebieden: de cognitieve, taal, fijne en grove motorische, zintuigelijke, sociaal – emotionele en hersenontwikkeling van de baby. 


We verdiepen verschillende kanten van de verzorgingsmomenten en gaan tevens in op het belang van de choreografie. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen handelen, de taal van hun handen en leren basisbevestigend dragen met respect voor  de baby.

De deelnemers krijgen verdiepende inzichten in slapen voor baby’s, hoe verloopt het slaappatroon van de baby, hoe zorg je ervoor dat je niet in een vicieuze cirkel terecht komt tussen slapen en eten. Hoe herken je slaapsignalen en hoe kun je samen met ouders toe werken naar een passend slaapritme in een bed.


We verdiepen samen de eetmomenten vanuit een pedagogisch perspectief. Op welke wijze draagt eten vooral bij aan emotioneel voeden. Waar liggen de behoeftes van de baby tijdens de eetmomenten en op welke manier kun jij je dag zo invullen dat er voldoende 1 op 1 momenten zijn voor iedere baby. 

We sluiten af met een terugblik op alles wat erin de loop van de weken geleerd is, de ervaringen van de deelnemers en de link naar de eigen praktijk. 

-met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning, Dimensie 4 Educatie ondersteuning, Dimensie 5 Omgeving en Dimensie 6 Gezinnen en Diversiteit - 


Leerdoelen dag 5 en 6)

Kennis

-  De deelnemer heeft inzicht in het belang van respectvol en met aandacht verzorgen. 

-  De deelnemer heeft inzicht in de eigen rol, de eigen houding, de taal van de handen tijdens de verzorgingsmomenten.

-  De deelnemer heeft inzicht in het belang van interactie tijdens de verzorgingsmomenten.

-  De deelnemer herkent verzorging in al zijn elementen als emotionele voeding voor de baby.

-  De deelnemer kent de voorwaarden waarop de baby zich kan hechten.

-  De deelnemer heeft kennis over slaap en slaappatronen van baby’s.

-  De deelnemer weet dat een eetmoment meer is dan voeding, herkent het pedagogische luik rondom eten en drinken. 

Vaardigheden

-  De deelnemer weet tijdens de verzorging echt contact te maken met de baby, waarbij ze verwoord wat ze doet.

-  De deelnemer kan een dag zo organiseren dat zij in staat is de verschillende ritmes van de baby’s te volgen en 1 op 1 momenten te creëren met de baby’s.

-  De deelnemer kan op een respectvolle en basisbevestigende manier tillen en dragen. 

-  De deelnemer weet af te stemmen op de baby

-  De deelnemer kan een voor haar en de baby prettig en afgestemd eetmoment creëren. 


Werkvormen:

Tijdens deze vorming worden er verschillende werkvormen en methodieken gebruikt om de kennis over te brengen en tevens om direct actief mee aan de slag te gaan op de werkvloer. De opleidingsmomenten zullen zo afwisselend mogelijk worden opgebouwd, met voldoende ruimte voor eigen ervaringen, vragen en opmerkingen. 

-  De deelnemers krijg bij afronding van een dag een opdracht mee om in de praktijk uit te voeren, iedere opdracht krijgt de nodige feedback van de trainer en wordt teruggekoppeld naar de deelnemer. 

-  De deelnemers  zullen verschillende zelf ervaringsoefeningen doen, zodat de theoretische leerstof door eigen ervaring beter beklijft en tevens zodat de deelnemers zich beter in kunnen leven wat een baby voelt en ervaart. 

-  De deelnemers oefenen met videobeelden observeren en analyseren. 

-  De deelnemers krijgend de kans om actief te oefenen met babypoppen. 


De volgende werkvormen zullen aanbod komen tijdens de bijscholing: 

•  Power point

•  Inzichtvragen

•  Ervaringen delen

•  Persoonlijk werkboek

•  Persoonlijke opdrachten

•  Zelf ervaringsoefeningen

•  Praktijk casussen 

•  Oefeningen met babypoppen

•  Prikkelproefplan

•  Inzichtelijke puzzel

•  Achtergrondartikelen

•  Foto´s

•  Filmmateriaal

•  Observeren

•  Observatievragen

•  Speelmateriaal

•  Eigen foto en/ of filmmateriaal van de deelnemers


Na de vorming

Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk werkboek die als naslagwerk en tevens als groeiboek in het eigen proces van de deelnemer kan dienen. Na iedere bijeenkomst krijgt de deelnemer de nodige materialen om terug te kunnen kijken op de vorming dag en een praktisch uit te voeren opdracht direct gelinkt aan de theorie naar de praktijk. Gedurende de periode tussen de opleidingsdagen in is de lesgever telefonisch of per mail bereikbaar en kan de nodige ondersteuning geven ten aanzien van de opdrachten. 


Er wordt, wanneer iedere deelnemer dit goedkeurt, een whatsapp groep aangemaakt waarin de deelnemers ervaringen uit kunnen wisselen gedurende de vorming en waar de deelnemers elkaar kunnen helpen, ondersteunen en aanmoedigen. Iedere opdracht krijgt de nodige terugkoppeling van de lesgever en de opdrachten worden deels besproken met de groep. De lesgever blijft ook na de vorming bereid vragen te beantwoorden van de deelnemers.

Trainer(s)

Moniek Neumann

bottom of page