top of page
Vormingsfonds focus op talent

Beroepsgeheim en discretie in de praktijk

Thema

Integriteit

Doelgroep

Medewerkers

Prijs

605

Credits

1

Vormingsinstelling

vzw IN-Z

89322810

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

15

VF_FOT_043

De opleiding in het kort

Het is heel belangrijk dat je medewerkers bewust leren omgaan met de informatie die ze horen, zien en/of krijgen.

Het hanteren van het beroepsgeheim en het discreet omgaan met informatie zorgt ervoor dat:
De medewerkers zich houden aan de wet en aan de afspraken binnen de organisatie.
Ze zichzelf en de organisatie wettelijk beschermen.
Ze voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de vertrouwelijke informatie.
Ze geen schade berokkenen aan de klant, cliënt, ...
Ze de vertrouwensrelatie in stand houden.

In de vorming ´beroepsgeheim en discretie` leert de medewerker discreet omgaan met informatie. Hij/zij verwerft inzicht in de eigen attitudes en in de manier waarop hij/zij omgaat met vertrouwelijke informatie.

Inhoud en aanpak

Programma:

Verwelkoming en kennismaking

Verwachtingen van de deelnemers – doelstellingen van de opdrachtgever 


Opbouwen van een vertrouwensrelatie

•  Activiteit: Inleidende oefening waardoor ervaren wat vertrouwelijke informatie is en hoe het letterlijk voelt om iemand blindelings te moeten vertrouwen.

•  Activiteit: Korte oefening over de eerste indruk. De deelnemers proeven van hun eigen denkbeelden en leren het belang inzien van een goede eerste indruk.

•  Activiteit: Welke houding dient de medewerker uit te stralen. ‘Wat doe en zeg je om vertrouwen uit te stralen?’ De medewerker is immers de professionele kracht in de relatie met de klant, cliënt, ..., hij/zij dient immers het initiatief te nemen in het aangaan van een vertrouwensrelatie.

•  Het belang van het opbouwen van een vertrouwensrelatie, praktische tips en ervaringsuitwisseling.


Beroepsgeheim

•  Activiteit: Brainstorm over het begrip beroepsgeheim. In plenum wisselen deelnemers hun ideeën uit over wat volgens hen beroepsgeheim betekent. Eigen ervaringen over situaties die ze aan het beroepsgeheim linken mogen ook verteld worden.

•  Theorie: De begeleider geeft kort het theoretische kader met linken naar de verhalen van de deelnemers.

•  Activiteit: Stellingen beroepsgeheim


Discreet omgaan met de privacy van de klant

•  Inleiding over privacy.

•  Activiteit: Deelnemers bespreken hoe ze met de volgende situaties zouden omgaan. Indien er interessante situaties vanuit de groep komen kunnen deze ook besproken worden.


Effecten indien men niet discreet is

•  Activiteit: De valkuilen en negatieve effecten bij het niet correct hanteren van het beroepsgeheim worden duidelijk bij volgende oefening.

•  Activiteit: Als afsluiter bespreking in groep van volgende vraag: Hoe ga je nu reageren als iemand vertrouwelijke informatie vraagt? -> uitwisseling van praktische tips om in “moeilijke” situaties te reageren.


Evaluatie


Doelstellingen:

Het is de bedoeling dat de deelnemers na deze vorming:

•  Basisbegrippen en regels kennen in verband met beroepsgeheim en discretie

•  Weten tegenover wie het beroepsgeheim geldt en welke uitzonderingen er zijn

•  Inzicht hebben in de eigen houding en het eigen handelen met betrekking tot het beroepsgeheim en discretie

•  Om kunnen gaan met verschillende situaties waarin men vertrouwelijke informatie krijgt


Onze aanpak:

‘Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus’ (Willem de Ridder)

•  Op maat: binnen het voorgestelde programma leggen we per klant nog accenten, aansluitend bij hun noden en behoeften (hiervoor doen we een behoeftebepaling bij het eerste contact met de klant en contacteert de trainer de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk en praktisch af te stemmen)

•  Ervaringsgericht

•  (Inter)actief

•  Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk

•  Onmiddellijk toepasbaar

•  Gebruik makend van diverse en afwisselende didactische werkvormen (beeldmateriaal: foto’s, filmpjes, … / casusbesprekingen / actieve oefeningen / simulaties / situatieschetsen, …)

•  Mooie afwisseling tussen theorie en praktijk: veel zelf doen, theoretische kaders en spelvormen.


Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsgericht leren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:

•  Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven.

•  Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.

•  Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ...

•  Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven, aan de praktijk van de werkvloer.


Onze trainers:

We werken met enthousiaste, bevlogen en praktijkgerichte professionals. IN-Z werkt met een vast team van trainers, dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als werkzoekenden kansen geeft tot groei op een warme en betrokken manier. De trainers benaderen elke persoon als een uniek individu met als doel het versterken van de competenties en de soft skills. Ze spreken de taal van de klant en hebben oog voor de balans van het individu, het team en de organisatie.


Onze kennis en methodieken zijn toepasbaar in zeer diverse sectoren en werkvloeren en voor diverse doelgroepen.

De sectoren waar we meer dan 30 jaar ervaring in hebben, zijn: openbare (lokale) besturen, zorgsector en dienstenchequesector.


Transfer:

Als partner in training en begeleiding hechten we veel belang aan het borgen van het geleerde op de werkvloer. Op verschillende manieren stimuleren we de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training vaker, langer en succesvol in de praktijk te brengen:

•  Ervaringsgericht: we werken met concrete praktijkvoorbeelden en gebruiken cases die herkenbaar zijn voor de deelnemers.

•  (Inter)actief: leren van en met elkaar op een actieve manier d.m.v. afwisselende werkvormen (simulaties, casusbesprekingen, situatieschetsen, …).

•  Niet te veel theorie, wel onmiddellijk toepasbare technieken om dagdagelijkse (werk)situaties optimaal aan te pakken.

•  Transfermethodieken: aan het einde van de vorming voorziet de trainer ruimte om de transfer na de vorming te bevorderen. 


Voorbeelden:

•  Formuleren van een persoonlijk leerdoel: elke deelnemer formuleert voor zichzelf een persoonlijk leerdoel, de trainer geeft tips om met dit leerdoel concreet aan de slag te gaan.

•  Visuele reminder (vb.: een overzicht met daarop de belangrijkste accenten uit de vorming, als constante ‘reminder’ van het geleerde).

•  Werken met een ‘buddy’ (een buddy is een van je collega’s die je ondersteunt bij het werken aan je actiepunten/leerpunten. De buddy geeft je feedback als iets goed of minder goed gaat, wijst je op het hervallen in ‘oude’ gewoontes, stimuleert je in het verbeteren van je competenties, …).


Samenwerking met de klant:

•  1ste contact met de klant (telefonisch/mail): kennismaking, behoeftebepaling (wat zijn de noden, behoeften en verwachtingen), wie zijn de deelnemers?, afstemmen datum en uren.

•  Administratie: we volgen de vormingsaanvragen nauwgezet op en nemen zoveel mogelijk administratie uit handen.

•  De trainer contacteert (telefonisch) de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk (maatwerk) en praktisch (locatie, benodigdheden) af te stemmen. De trainer zal dan zeker ook navragen of er belangrijke informatie mee te nemen is naar de vorming (gebeurtenissen in het team, veranderingen in de organisatie, …).

•  De trainer zorgt voor de nodige administratie: handtekeningenlijst, evaluatieformulieren, syllabus.

•  Evaluatie deelnemer: aan het einde van de vorming neemt de trainer een schriftelijke evaluatie af bij de deelnemers. De trainer bezorgt de evaluaties na afloop van de vorming aan de klant.

•  Evaluatie klant: we evalueren kort de vorming met de klant: algemene indruk, zijn de verwachtingen ingelost?, tips en suggesties.

Trainer(s)

Joke Schoolmeesters

Carolien Timmermans

Melanie Janssen

bottom of page